Tika Restaurante
Tika Restaurante
米国を見つける
営業時間:
月曜日から日曜日: 07:00 - 10:00, 16:00 - 22:00

Av. Potosí #113 (Uyuni - Potosí)
T: 2 6932989

...

...